تعدادی از عکس های ارسال شده توسط مشتریان عزیز،جهت تشخیص حشره توسط تیم مشاوره شرکت معجزه👇

سمپاشی ساس

ساس در حاشیه خوشخواب

سمپاشی ساس

حشره ساس روی مبل

سمپاشی ساس

لک ساس(مدفوع)روی تخت نشانه وجود ساس

سمپاشی ساس

جای گزش ساس روی دست

ساس از کجا وارد منزل ما شده

سمپاشی کنه

کنه (کنه کبوتری)

سمپاشی کنه

کنه کبوتری

سمپاشی ساس

ساس

سمپاشی ساس

ساس